When 如何由事件触发?

当用户访问系统时,可以根据事件规则在任何页面来向用户投放评价/问卷。

注意:只有当评价/问卷的样式使用的是「页面弹窗」时,投放设置中才能配置触发事件时自动弹出问卷。

1. 事件触发机制

1.1 配置事件

在配置触发事件弹出规则时,你需要点击「添加事件」,选择/输入对应的事件code,还可以通过传入事件属性作为触发评价/问卷的条件。当用户访问系统过程中触发的事件与之匹配,将会投放评价/问卷。

- 选择已传入事件/事件属性

支持从已传入的事件、事件属性中直接选择事件code、事件属性来配置,添加事件输入框下拉后依次显示最近30天出发次数最多的事件以供选择。

- 预设未传入事件/事件属性

同时支持配置未传入事件、事件属性的触发规则,直接输入未传入的事件code、事件属性即可,后续代码传入事件,匹配成功即可成功触发并弹出评价/问卷。

1.2 弹出时机

- 触发事件时自动弹出

在用户访问到该页面,触发事件后,自动弹出,完成填写后,评价/问卷弹窗将关闭。

- 触发事件一段时间后自动弹出

在用户访问到该页面,触发事件一段时间后,自动弹出,完成填写后,评价/问卷弹窗将关闭。

2. 代码示例

1. Javascript 示例代码


// 接口定义
// _howxm('event', '<event_code>', {<attributes>});

// Example
_howxm('event', // required
    'payment_clicked', // required
    {
     product: 'pro_plan',
     price: 199
    }
);

2. Android 示例代码

/**
* @param eventCode 事件code,必填
* @param eventExtra 触发事件时的一些自定义定义,比如当前页面的访问次数等
* @param context 需要进行弹框的Activity Context
*/
Howxm.event(@NonNull String eventCode, Map<String, Object> eventExtra,@NonNull Context context);

// Example
Map<String, Object> eventExtra = new HashMap<>();
eventExtra.put("pageAccessTimes",3);//页面访问次数
Howxm.event("eventCode", eventExtra, this);

3. iOS 示例代码

// 接口定义
Howxm.event(code: code, attributes: attributes, { () in
 // success callback
 }, { (message: String?) in
 // failed callback
 })

// Example
Howxm.event(code: "payment_click", attributes: ["product": "pro", "price": 199] { () in
 // success callback
 }, { (message: String?) in
 // failed callback
 })

4. 小程序 示例代码

 const howxm = requirePlugin('howxm-plugin')

 howxm.event(
  '事件code', // 必填
  {
   // 事件属性,选填
  },
  function () {
   // 成功回调
  },
  function (err) {
   // 失败回调
  }
 )

3. 注意事项

 • 同一问卷/评价设置多个事件时,事件之间关系为「或」,只要满足任一事件,就会触发并弹出问卷/评价
 • 事件触发与网页位置相关联,只有在符合投放条件的页面中触发事件才会弹出问卷/评价
 • 事件触发规则和网页触发规则同时受「弹出策略」控制

4. 使用场景示例

4.1.问卷/评价配置规则:所有页面均支持投放,仅配置触发事件后停留10S后弹出

4.2.问卷/评价配置规则:https://x.example.com/xx 页面支持投放,仅配置触发事件后停留10S后弹出